ಲೈಂಗಿಕ ತೊಂದರೆ – Sexual Problem (in Kannada)

Family Counseling

ಲೈಂಗಿಕ ತೊಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ತಜ್ಞರೆಂದರೆ ಯಾರು? ಲೈಂಗಿಕತಜ್ಞರು ಲೈಂಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ (Sexual Medicine) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೋವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ತರಬೇತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾನವ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೈಂಗಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, … Read more

ADHD in Kannada (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ)

ADHD in Kannada About ADHD in Kannada (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ) – ಈ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ADHD ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೇರಿವೆ: ಗಮನ ಕೊಡಲು ಆಗದ ಅಥವಾ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ತೊಂದರೆ (Inattentive). ADHD (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ) ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು … Read more

Child Sexual Abuse

child sexual abuse

Child sexual abuse is a pressing issue in society today. Moreover, statistically there is a considerable increase in the number of cases related to juvenile sex abuse over the past decade. Most of the cases report the abuser to be a close family member or a family friend rather than a complete stranger.

Depression – Medications Play a Key Role in Recovery

Depression Follow-Up

What are antidepressant medications and mood elevators? Depression – caused by the imbalance of neurotransmitters in the brain. Therefore, in depression, medications (as much as therapy) play a key role … Read more

Types of Depression and Symptoms

Depression Follow-Up

Depression – caused by the imbalance of neurotransmitters in the brain. Therefore, medications play a key role in recovery. Thus, antidepressant or mood elevator, prescribed to patients with depression to alleviate their symptoms.

Simple Tricks to Improve Memory

First Consultation Simple Tricks to Improve Memory

Memory is a very intriguing part of daily living. It is vital. However, memorizing something can turn out to be difficult. On the other hand, memory can also decline with aging. This is known as Dementia. Nevertheless, there are simple tricks to improve memory as memorizing can be difficult. Using these memory-enhancing techniques can help improve your ability to learn new information and retain the information over time.

Schizophrenia – The “psycho” disorder?!

What is Schizophrenia? Schizophrenia is a complex brain disorder, with its pathogenesis in neurodevelopmental anomalies. The 5 domains of schizophrenia include: Positive symptoms (delusions, hallucinations). Negative symptoms. Ubiquitous cognitive deficits Motor … Read more

Hallucinations Delusions Schizophrenia ?

Weird, Bizarre, Incoherent – Hallucinations Delusions Schizophrenia ?! Serious Mental Illnesses (SMIs) and side effects to varied medicines may cause hallucinations in many individuals. Psychosis and Schizophrenia are the most … Read more

Fits Seizures Epilepsy Treatment

Fits, Seizures, Epilepsy is a form of chronic disorder and it is characterized by recurrent seizures and importantly does have treatment options. The episodes of epileptic seizures may differ from … Read more

Sexual Problems – How Does It Affect You

Sexual Intercourse

Both men and women can suffer from sexual dysfunction or sexual problems. In common man’s parlance, it is a problem that prevents you from experiencing sexual satisfaction. If you are experiencing sexual dysfunction in any part of the sexual response cycle, you are not alone. This traditionally includes excitement, plateau, orgasm, and resolution. Research suggests that 43% of women and 31% of men report some degree of sexual dysfunction or difficulty.

How to Increase Sexual Energy for MEN

Sexual Energy for Men

Firstly, a Kegel is an exercise specifically designed to strengthen your pelvic floor muscles. This can help you improve erection angle, improve erection quality, give more intense orgasms, indirectly enlarge your penis, cure incontinence.

Exams and Concentration Difficulties

Exams and Concentration difficulties are all too common. ADHD, CDD, short-term memory loss, forgetfulness, insomnia, and many more terminologies we would have come across very often. They all seem to have evolved from a … Read more

How to Help Your Child Learn to Read

As a parent, you feel a special deep panic when you realize that your child—your beautiful, clever, funny child, who regularly surprises you with precocious bons mots, who built an … Read more

Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Overview Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a brain disorder marked by an ongoing pattern of inattention and/or hyperactivity-impulsivity that interferes with functioning or development. For information in Kannada (ಕನ್ನಡ) … Read more

Reading Disorders

How Do I know If My child Has Reading Disorders Reading disorders occur when a person has trouble with any part of the reading process. Reading and language-based learning disabilities … Read more

Tips for Better Sleep

Tips for Better Sleep

One of the best tips for better sleep. Try to exercise 20 to 30 minutes a day. Daily exercise often helps people sleep, although a workout soon before bedtime may interfere with sleep. For maximum benefit, try to get your exercise about 6 to 8 hours before going to bed. Do not exercise within two hours of bedtime.