ಲೈಂಗಿಕ ತೊಂದರೆ – Sexual Problem (in Kannada)

Family Counseling

ಲೈಂಗಿಕ ತೊಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ತಜ್ಞರೆಂದರೆ ಯಾರು? ಲೈಂಗಿಕತಜ್ಞರು ಲೈಂಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ (Sexual Medicine) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೋವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ತರಬೇತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾನವ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೈಂಗಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, … Read more

Depressed Women Vaginismus

Sexual Energy for Men

Sexual problems are very common. Firstly, talking about vaginismus, a depressed woman comes to mind. It is not only the cyclical changes in physiological and psychological terms that women have to … Read more

How to Increase Sexual Energy for MEN

Sexual Energy for Men

Firstly, a Kegel is an exercise specifically designed to strengthen your pelvic floor muscles. This can help you improve erection angle, improve erection quality, give more intense orgasms, indirectly enlarge your penis, cure incontinence.